Thì bãi Cát Cò 3 là chọn lọc thích hợp. Trong đó. Bãi bể rộng. Có vườn Quốc Gia rộng 600 ha tạo nên đơn vá trường sinh xắt lý…
Continue Reading