Cồn đáy. Có giá trừng trị trong việc phủ tặng đới bờ khỏi bị sóng - đây cũng là nơi sinh sống mực có loài đơm phiết bể và chỗ…
Continue Reading